Kortpriser.dk | In English: Cardprices.eu | Profil | Nyheder | Referencer | Vilkår | GDPR | Kundecenter | Indkøbskurv | Kontakt: +45 38 11 55 61 | info@kortpriser.dk


 

Salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra KortPriser.dk : 
 1. ANVENDELSE
  1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Kortpriser.dk (herefter ”Sælger”) til kunden (herefter ”Køber”). Dette gælder også, selvom Køber under købsforhandlingerne eller i Købers udbudsmateriale eller i Købers bekræftelse af købet over for Sælger har anført andre vilkår for købet, idet alle sådanne vilkår anses for frafaldet ved Sælgers endelige tiltrædelse af købet, medmindre Sælger heri udtrykkeligt skriftligt gengiver de enkelte betingelser, der pålægges Sælger, og som er andre eller anderledes formulerede end de i disse salgs- og leveringsbetingelser anførte.                                                                                             Sælger tilbyder udelukkende sine produkter og services til forretningskunder (Business-to-business) med et aktivt CVR-nummer.     Sælger yder ingen fortrydelsesret.
 2. TILBUD OG ACCEPT
  1. Kun skriftlige tilbud er gældende for Sælger. Tilbud er gældende i 10 dage. Den i tilbuddet angivne leveringshorisont/-tidspunkt er alene vejledende, og leveringstiden er først endelig, når den er anført i ordrebekræftelsen, jfr. dog i øvrigt pkt. 5.
 3. PRISER
  1. Priser på hjemmesiden, i webshop, tilbud, ordrebekræftelser og kontrakter er dagspriser ekskl. moms og afgifter, ab lager Roskilde. Sælger forbeholder sig ret til at ændre priser i tilfælde af væsentlige ændringer i indkøbspriser, produktionsomkostninger, arbejdsløn, råmaterialer, underleverancer, valutakurser, fragt, diskonto, told, skatter, afgifter og o.l. samt ved begivenheder, der er omfattet af pkt. 7.
 4. BETALING – betalingsmidler og metode
  1. Medmindre andet er aftalt, skal betaling erlægges kontant ved bestilling, hvorefter faktura straks udstedelse. Via Sælgers hjemmeside kan Køber betale med betalingskort, herunder Dankort, Visa-kort, Visa/Dankort og MasterCard. Derudover kan der foretages almindelig bankoverførsel. Salg på kredit tilbydes kun mod forudgående kreditgodkendelse. Endelig tilbydes offentlige kunder betaling via det offentlige EAN-system. Manglende overholdelse af Sælgers betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Sælger til at standse leverancer, herunder evt. aftalte yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks.
  2. Erlægger Køber ikke betaling i rette tid, er Sælger berettiget til fra forfaldsdagen at beregne morarente med  2 (to) % pr. påbegyndt måned efter forfaldsdagen samt kræve rykker- og inkassogebyrer i overensstemmelse med lovgivningen.
  3. Køber er hverken berettiget til at holde nogen del af det fakturerede beløb tilbage eller til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede beløb med eventuelle modkrav mod Sælger, som ikke skriftligt er anerkendt og accepteret af Sælger.
  4. Uanset om andre betalingsvilkår tidligere måtte være aftalt med Sælger, er Sælger i tilfælde af Købers forsinkelse med købesummens betaling berettiget til at gøre fremtidige leverancer betinget af kontant betaling, eller at Køber stiller fornøden sikkerhed.
  5. Uanset ovenstående forbeholder Sælger sig ret til, før levering, at afkræve garanti for betaling eller betaling forud for levering.

 1. LEVERING OG LEVERINGSTID
  1. Medmindre anden leveringsklausul er aftalt, sker levering AB fabrik på den i tilbuddet/ordrebekræftelsen angivne adresse i Danmark i standard emballage i henhold til gældende INCOTERMS 2010 ”ex works”. Forsendelse sker således for Købers risiko og regning. Forsendelser af varer sker med PostNord og levering af varer anses for sket, når varen er indleveret til PostNord. PostNord’s almindelige vilkår er derfor også gældende for Køber.
  2. Den i tilbuddet angivne leveringshorisont/-tidspunkt er alene vejledende, og leveringstiden er først endelig, når den er anført i ordrebekræftelsen. Leveringstiden i ordrebekræftelsen er fastsat af Sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved ordrebekræftelsens afsendelse. Medmindre andet skriftligt aftales, anses en levering for rettidig, såfremt levering sker i perioden fra 1. hverdag før til 1. hverdag efter en i ordrebekræftelsen anført konkret dato, medens levering anses for rettidig, såfremt levering sker i perioden fra 3 hverdage før til 3 hverdage efter en i ordrebekræftelsen angivet leveringsuge. Dette gælder dog ikke, hvis det i ordrebekræftelsen er angivet, at leveringsterminen er fast.

  1. Køber er ikke berettiget til at udskyde den aftalte leveringstermin uden forudgående aftale med Sælger.
  2. I tilfælde af forsinkelse skal Køber reklamere straks. Køber kan herefter alene hæve købet, såfremt Sælger ikke har leveret senest 5 hverdage efter skriftligt påkrav til Sælger fra Køber. Køber kan i intet tilfælde kræve erstatning som følge af forsinkelse.
                           ALTERNATIVT
  1. Forsendelsesmåden bestemmes af Sælger, og forsendelsen sker i øvrigt for Købers regning.
  2. Såfremt Køber måtte ønske leverancen særligt beskyttet eller emballeret, leveres en sådan beskyttelse eller emballage alene efter forudgående særskilt aftale med Sælger herom, og Køber faktureres alle omkostninger herved.
  3. Hvis Køber ikke uden forudgående særskilt aftale har bestemt en forsendelsesmåde på tidspunktet for transporten, sørger Sælger for at arrangere sædvanlig forsvarlig transport for Købers regning.
  4. Når der er truffet aftale om levering hos Køber eller andet af Køber anvist sted, leveres varerne så nært brugsstedet, som lastvognen - efter chaufførens skøn - kan køre uden fare for at køre fast eller beskadige køretøj og omgivelser.
  5. Udgifter til eventuel ventetid for aflæsning hos Køber eller andet af Køber anvist leveringssted debiteres Køber, ligesom Køber må dække de omkostninger, som følger af, at han ikke kan modtage varerne til aftalt leveringstid.
  6. Merudgifter i anledning af ikke aftalt dellevering er for Købers regning.
 1. EJENDOMSFORBEHOLD
  1. Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen og de med salgsgenstandens levering eventuelle forbundne omkostninger til f.eks. levering , evt. installation m.m. er betalt af Køber. Ejendomsforbeholdet påvirker ikke risikoovergangen til Køber ved levering, jfr. pkt. 5.1.
 2. FORCE MAJEURE
  1. Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelse i tilfælde af force majeure, herunder, men ikke begrænset til, arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, forsinkelse, pandemi,  kassation af større varepartier, restriktioner af drivkraft samt tillige i tilfælde af mangelfulde eller manglende leverancer fra underleverandør, uanset årsagen hertil.
  2. I disse tilfælde udskydes rettidig levering til begivenhedens udløb, dog maksimalt 4 uger, efter hvilken frist begge parter skal være berettigede til at hæve handlen, uden at det skal betragtes som misligholdelse.
 3. GARANTI OG MANGLER
  1. For alle produkter fremstillet af Sælger garanterer Sælger for arbejds- og materialefejl, der ikke hidrører fra normal slitage i 12 måneder regnet fra leveringsdatoen. Garantien er kun gældende, under forudsætning af at produktet er korrekt anvendt/monteret og i overensstemmelse med Sælgers monteringsanvisning og almindelig anerkendt praksis. Garantien dækker dog ikke fejl og mangler opstået som følge af almindeligt slid og ælde, forkert eller usædvanlig betjening, overbelastning, mangelfuld vedligeholdelse samt ved forsøg på reparationer, justeringer og ændringer, der ikke er udført af Sælger eller med Sælgers skriftlige samtykke.
  2. Det påhviler Køber straks ved leveringen at foretage sædvanlige undersøgelser af det leverede, herunder om mængden er korrekt, og om der er tydelige fejl og mangler. Reklamationer over at det leverede er mangelfuldt eller ikke kontraktmæssigt, som Køber har eller burde have konstateret ved undersøgelse af de leverede varer ved modtagelsen, skal ske skriftligt umiddelbart efter varens modtagelse og under alle omstændigheder senest 8 dage efter modtagelsen. Reklamationer skal klart beskrive, hvori manglen består samt bilægges skriftlig dokumentation, herunder billedmateriale.
  3. Garantien er betinget af, at varen omgående og inden 14 dage efter fejlen er konstateret eller burde have været opdaget, tilsendes Sælger franko, idet krav herom dog senest skal være rejst inden 12 måneder fra leveringsdatoen.
  4. Mangler, der burde have været opdaget i forbindelse med Købers undersøgelsespligt, kan ikke påberåbes efter udløbet af overstående frister.
  5. Efter Sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, varen om leveret eller købesummen for det solgte krediteret Køber. Uanset hvilket leveringssted der måtte være aftalt i ordrebekræftelsen, vil en eventuel om levering ske AB fabrik på en adresse i Danmark, jfr. i øvrigt betingelserne i pkt. 5.1.
 4. ANSVARSBEGRÆNSNING
  1. For krav, som vedrører Sælgers opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:
   1. Sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det beløb, der er faktureret for pågældende ydelse eller vare, der forårsagede skaden/tabet, eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.
   2. Sælger er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for Køber for driftstab, tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Sælger er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.
   3. Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genbestille, reparere, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med mangelfulde produkter eller produkter, hvori Sælgers produkter er gjort til en bestanddel, kan ikke gøres gældende over for Sælger. Sælger påtager sig intet ansvar som følge af Købers retsforhold over for tredjemand.
   4. Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produkterne er i Købers besiddelse. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori disse indgår.
 5. RETURVARER
  1. Køber har ikke ret til at returnere varer og leverancer fra Sælger, medmindre dette forudgående og skriftligt er aftalt. Såfremt dette er aftalt, krediteres godkendte returvarer normalt med fradrag af 15 % af salgsprisen ekskl. moms ved franko-levering til Sælgers lager eller andet af Sælger anvist sted i Danmark – og det skal være i originalemballagen.
  2. Specialvarer, kundespecifikke varer, tilvirkede varer, bestillingsvarer eller udstillings/demovarer tages ikke retur. Det samme gælder for standard varer, hvor emballagen er brudt.
 6. PRODUKTANSVAR
  1. Sælger skal af Køber holdes skadesløs i den udstrækning, Sælger pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som Sælger efter pkt. 9 ikke er ansvarlig for over for Køber.
  2. Bliver Sælger sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.
  3. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
                  ALTERNATIVT:
  1. For produktansvar hæfter Sælger og/eller er ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette Sælger, hvis tredjemand gør produktansvar gældende over for Køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.
                      2. Bliver Sælger sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den                                         domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.
 1. TEGNINGER OG BESKRIVELSER
  1. Dokumentation, produktbeskrivelser og brugervejledninger til varerne findes på Sælgers hjemmeside – disse vil som udgangspunkt være på engelsk medmindre andet er specifikt anført. Ønsker Køber yderligere oplysninger eller rådgivning fra Sælgers side er denne af vejledende art. Sælger står inde for, at varerne opfylder kravene til CE-mærkning. Alle specifikationer og oplysninger om vægt, dimension, kapacitet, pris, tekniske og andre data anført i kataloger, datablade, annoncer, billedmateriale og prislister er omtrentlige og alene vejledende. Sådanne oplysninger er derfor kun bindende i det omfang, disse udtrykkeligt er gengivet i ordren, eller der specifikt henvises til dem.
  2. Såfremt konstruktion eller specifikationer m.v. for et af Sælger solgt produkt måtte blive ændret forinden leveringstidspunktet, er Sælger berettiget til at levere produktet med de(n) nu herefter gældende konstruktion og specifikationer m.v., såfremt produktet – efter en objektiv vurdering – ikke er blevet forringet herved. Det samme gælder med hensyn til produktets ydre fremtræden, herunder farve.
  3. Alle fremsendte tegninger og beskrivelser forbliver Sælgers ejendom og må ikke uden tilladelse kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.
                      4.  Såfremt Køber – for at kunne gennemføre projektet – har behov for tegninger og dokumentation, kan parterne forudgående skriftligt aftale,                                             at Sælge udleverer tegninger og dokumentation, der er nødvendige for at sætte Køber i stand til at opstille, igangsætte, drive og vedligeholde                                            leverancen. Uden samtykke fra Sælger må denne information ikke anvendes til andet end det, der var formålet ved overdragelsen. Dog forlanger                                    Sælger, at informationen forbliver fortrolig.
                        5. 
Sælger forbeholder sig ret til at videregive eventuelle af Køber til Sælger udleverede tegninger og tekniske specifikationer til underleverandører, i det                               omfang dette er nødvendigt til opfyldelsen af leverancen.
         13. 
TVISTER     
                        1.  
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne, der ikke kan bilægges ved forhandling, skal forelægges Roskilde Byret under anvendelse af dansk ret.
                              Såfremt én eller flere bestemmelser i disse salgs- og leveringsbetingelser senere måtte blive erklæret ugyldige, skal dette ikke påvirke aftalens                                           gyldighed og de øvrige bestemmelser, som skal forblive gældende, og eventuelle ugyldige bestemmelser skal udfyldende fortolkes ud fra aftalens                                     og den ugyldige bestemmelses formål.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kortpriser.dk | Fynsvej 28 | Dk-4000 Roskilde | CVR-nr. 32007074 | info@kortpriser.dk | +45 38 11 55 61 | www.kortpriser.dk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------     
                                                                                                                                                                      

0 vare(r) i kurven 
Total 0,00 DKK
Gebyrfri betaling
med Dankort/Visa Dankort
Billig fragt
fast pris på 95,- i DK
Gratis ekspedition
på alle ordrer
Andre Fordele
-------------
Spar mellem 15-40%
+1000 produkter på lager
Vi sender hver dag
Offsettrykte kort, kundedesign
EXPRESS levering på 10 dage
EAN-fakturering til det offentlige
Faktura til CVR.nr (kreditansøg)
-------------