Kortpriser.dk | In English: Cardprices.eu | Profil | Nyheder | Referencer | Vilkår | GDPR | Kundecenter | Indkøbskurv | Kontakt: +45 38 11 55 61 | info@kortpriser.dk


 

Vilkår og handelsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra KortPriser.dk

Alle priser er med mindre andet er udtrykkeligt anført eksklusiv 25% dansk moms.
 
For alle ordrer til Danmark beregnes en fast fragtpris på kr. 95,-  

Alle bestillinger udenfor Danmark tillægges en fast fragtpris på kr. 495,- 

BEMÆRK:

Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og KortPriser.dk 

Garanti: Kortpriser.dk yder standardmæssigt 12 måneders garanti fra fakturadato på alle varer i webshoppen. Kun mod tillæg kan garanti perioden forlænges til henholdsvis 2 år og op til 3 år for servicekontrakter. Sidstnævnte fordrer udarbejdelse af særlig kontrakt, som underskrives af såvel sælger som køber. Alle andre garanti forpligtelser skal forstås som Back-to-base, div. køber forpligter sig til - for egen regning at bringe/sende den reklamerede varer retur til Kortpriser.dk' forretningsadresse. Reklamationen SKAL iøvrigt anmeldes til Kortpriser.dk forud for afsendelse af varen, og det af Kortpriser.dk udleverede RMA nummer SKAL stå tydelige på såvel pakken som følgesedlen.. Alternative til varen blive returneret uden yderligere varsel for købers regning.  

Dokumentation og vejledning, hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra KortPriser.dk - disse vil som udgangspunkt være på engelsk med mindre andet er specifikt anført.

Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra KortPriser.dk side, er denne af vejledende art. KortPriser.dk indestår for, at varerne opfylder kravene til CE-mærkning. Leveringstidspunkt og transport, levering af varer fra KortPriser.dk anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret. Forsendelsen af standard varer sker med Post Danmark. Leveringstid 1-3 arbejdsdage for lagervare og typisk 5-7 arbejdsdage for ikke lagervare. Kundespecifikke varer efter nærmere aftale. 

Risikoen for varerne, risikoen for varer købt af KortPriser.dk overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet. Reklamation, eventuelle fejl eller mangler ved levering fra KortPriser.dk skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til KortPriser.dk

Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest et år efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, KortPriser.dk har stillet dig i udsigt. Pris og betaling, i denne butik kan du bestille dine varer online og betale med alle gængse betalingskort. Alle priser i KortPriser.dk - på web-adressen www.kortpriser.dk - oplyses både eksl. og inkl. moms. Fortrydelsesret, KortPriser.dk yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager dine varer. 

Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.

Vi anvender PostDanmark/PostNord til forsendelse af i såvel Danmark som udenfor Dk's grænser , hvorfor deres vilkår omkring forsendelser også er gældende for Kortpriser's kunder i forbindelse med vareforsendelser:

"

POST DANMARK A/S FORRETNINGSBETINGEL SER GÆLDENDE FRA 1. MAJ 2016 FOR POSTPAKKER MED OG UDEN OMDELING (INDLAND)

________________________________________________________________________________________________

GENERELLE OPLYSNINGER

Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Postpakker med og uden omdeling. Betingelserne er udarbejdet i overensstem-melse med reglerne i Postloven (lov nr. 1536 af 21. december 2010) med de dertil hørende bestemmelser.

Postpakker kan sendes til alle modtagere i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland).

Forretningsbetingelserne gælder for Post-pakker med eller uden omdeling, (i det følgende Postpakke m/u omdeling) der indleveres til postbefordring 1. januar 2016 og senere.

Ved hverdage forstås i det følgende mandag til fredag, ekskl. helligdage og undtagen den 5. juni (Grundlovsdag) og den 24. december, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

1 POSTPAKKE M/U OMDELING

1.1 SERVICE- OG KVALITETSKRAV

Servicekravet for Postpakker m/u omdeling er dag-til-dag befordring mandag til fredag mellem alle byer, undtagen til Bornholm, hvor en ekstra hverdag må påregnes.

Postpakker uden omdeling bliver lagt til afhentning på et posthus eller i en Pakkeboks.

Kvalitetskravet er, at 93 % af pakkerne skal være befordret i overensstemmelse med servicekravet.

1.2 FYSISKE MÅL

Postpakker skal overholde følgende formater:

Minimum: 14 x 9 cm. Såfremt en Postpakke har form som en rulle eller en stang: Længde 10 cm og længde + 2 x diameter/højde = 17 cm.

Maksimum: Længde 150 cm og længden + den største omkreds målt i en anden retning end længderetningen = 300 cm.

Hvis længden på en Postpakke overstiger 120 cm betales volumentillæg.

1.3 VÆGT

En Postpakke m/u omdeling må maksimalt veje 20 kg inklusive emballage.

1.4 INDHOLD

Post Danmark påtager sig ikke befordring af pakker, hvis pakkens udformning eller ind-hold, eller hvis transport eller opbevaring af den, overtræder lovgivningen, eller kræver særlige foranstaltninger (som f.eks. frostva-rer), sikkerhedsforhold eller tilladelser.

En Postpakke må desuden ikke have følgende indhold:

 Penge, rejsechecks og ihændehaverpapirer. Dette indhold kan dog med visse beløbs-mæssige begrænsninger sendes som Post-pakke Værdi eller Rekommanderet. Ved ihændehaverpapirer forstås gældsbreve, aktier, checks, der ikke er crossede, veksler, depotbeviser og andre dokumenter, som

repræsenterer en økonomisk værdi, og som legitimerer den person, som er i besiddelse af dokumentet, til at overdrage dokumen-tet, at modtage betaling i henhold til doku-mentet, kræve løsøre udleveret eller kræve tjenesteydelser udført i henhold til doku-mentet.

 Ædelmetaller, herunder guld og sølv, smykker og andre kostbare genstande, hvis det har en værdi, der overstiger 4.800 kr.

 Farligt indhold. Ved farligt indhold forstås alle stoffer eller materialer, der gennem deres fysiske eller kemiske egenskaber kan frembyde en fare for mennesker, dyr, omgi-velser (eksempelvis produktionsmaskiner og andre forsendelser) eller transportmid-ler, herunder alt hvad der til enhver tid be-tegnes som farligt gods i "UN Recommen-dations on the Transport of Dangerous Goods. Model Regulations" (FN’s modelbe-stemmelser).

 Lithium celler eller lithium batterier, der ikke er installeret i udstyr, er kategoriseret som farligt indhold og må derfor ikke sen-des med posten. Lithium batterier eller lithium celler, der er installeret i udstyr, kan dog sendes i postpakker, når særlige ind-pakningsregler overholdes. Post Danmark kan give nærmere oplysning herom. En postpakker må højest indeholde enten fire lithium celler installeret i udstyr eller to lithium batterier installeret i udstyr. Indhol-det af lithiummetal eller lithiumlegering i celler må ikke overstige 1 g pr. celle og for celler med lithiumioner maksimalt 20 Wh pr. celle. Indholdet af lithiummetal eller lithiumlegering i batterier må ikke overstige 2 g lithium pr. batteri og for batterier med lithiumioner maksimalt 100 Wh pr. batteri. Lithium celler eller lithium batterier instal-leret i udstyr, som producenten har beteg-net som sikkerhedsmæssigt mangelfulde, er beskadiget eller potentielt kan udvikle farlig varme, brand eller kortslutning, må ikke sendes i postpakker. Post Danmark har ud-arbejdet brochuren ("Farlige stoffer, der ikke må sendes med Post Danmark" ), som kan fås på posthuset.

 Levende dyr, bortset fra f.eks. bier, rovmi-der og andre dyr, der ikke er hvirveldyr og ikke kræver særlig pleje under transporten. Det er afsenders ansvar, at forsendelsen ikke er i strid med Dyreværnsloven med dertil hørende regulering.

 Våben, herunder softguns, og våbendele samt aktiv/inaktiv ammunition eller eksplo-sive elementer.

1.5 PAKKELABELS

Afsender skal anvende en Pakkelabel til frankering og adressering af pakken. Pakkela-bels kan købes på posthuset eller i netbutik-ken via www.postdanmark.dk.

I 12 måneder efter udløbet af den gyldigheds-periode, der er anført på Pakkelabelen, kan Pakkelabelen refunderes med købsprisen mod betaling af et ombytningsgebyr.

1.5.1 POSTPAKKER MED OMDELING

Afsender skal anvende en pakkelabel med omdeling for postpakker op til 5 kg. Vejer pakken højest 10 kg skal anvendes en pakke-label med omdeling for postpakker op til 10 kg. Vejer pakken højest 20 kg skal anvende en pakkelabel med omdeling for postpakker op til 20 kg.

1.5.2 POSTPAKKER UDEN OMDELING

Afsender skal anvende og udfylde en særlig pakkelabel, som kan fås og betales på post-huset.

Afsenderen er ansvarlig for at udfylde og afsende postkort ’Pakke til afhentning’ til pakkens modtager.

Fremsendelse af postkortet er en del af pak-kens pris.

1.6 EMBALLAGE

Det er afsenders ansvar, at en Postpakke har en emballage, der sikrer, at indholdet er tilstrækkeligt beskyttet ved sædvanlig pakke-håndtering, herunder maskinsortering, og som endvidere forhindrer, at Postpakken volder skade på andre forsendelser, Post Danmark eller tredjemand.

Porcelæn, glas og tilsvarende skrøbelige genstande skal emballeres i en kraftig kasse, der er fyldt op med et velegnet materiale til at beskytte indholdet, for eksempel kugler eller "chips" af skumpolystyren. Det skal sikres, at der under transporten ikke kan ske gnidnin-ger eller stød enten mellem genstandene i forsendelsen eller mellem genstandene og siderne på emballagen

Væsker og stoffer, der har let ved at konden-sere, skal være anbragt i beholdere, der er fuldstændigt sikrede mod udsivning. Den enkelte beholder skal være anbragt i en særlig solid kasse indeholdende et beskyttende materiale, som er velegnet til at absorbere væsken i tilfælde af brud på beholderen.

Teknisk udstyr, herunder computer-, edb- og laserudstyr og lignende, skal sendes i en kraftig kasse og skal inde i kassen være emballeret med tætsiddende formstøbt stød-absorberende materiale, f.eks. flamingo. Emballagen skal være tilpasset det pågælden-de tekniske udstyr, således at det tekniske udstyr er tilstrækkeligt sikret mod stødpåvirk-ninger og ikke under transporten kan bevæge sig i forhold til emballagen eller andre gen-stande i samme forsendelse.

Post Danmark er ikke ansvarlig for at kontrollere emballagen. Såfremt Post Danmark ved indleveringen af en Postpakke skulle opdage, at pakken ikke er emballeret forsvarligt, er Post Danmark berettiget til, efter Post Dan-marks valg, enten at afvise pakken eller kræve, at afsender underskriver en påtegning, hvoraf det fremgår, at pakken fremsendes på afsenders risiko.

1.7 INDLEVERING

Postpakker m/u omdeling skal indleveres på posthuset eller i Pakkeboksen. For husstande i landdistriktet, kan indlevering af forfrankere-de Postpakker endvidere ske til postbuddet, idet der dog ikke kan ske tilkøb af volumentil-læg.

Volumentillæg, jf. pkt. 1.2, skal betales kontant samtidig med indleveringen af pak-ken på posthuset. Salgsassistenten udskriver en særskilt kvittering, som tjener som bevis for, at der er betalt volumentillæg.

Kvitteringen skal medsendes i forbindelse med even-tuelle reklamationer.

1.8 RÅDERET

Afsender har, indtil Postpakken m/u omdeling er afleveret til eller anmeldt overfor den modtager, der er anført på Pakkelabelen, ret til at kræve pakken tilbageleveret eller udleve-ret til en anden modtager. Post Danmark refunderer ikke prisen for forsendelse af en Postpakke m/u omdeling, der er tilbageleve-ret. Hvis afsender benytter sig af råderetten, er Post Danmark, udover prisen for returbe-fordringen eller omdirigeringen til den nye adresse, berettiget til at opkræve et beløb for fremsendelse af anmodningen om den æn-drede disposition.

1.9 UDLEVERING

Post Danmark omdeler overalt i Danmark Postpakker en gang om dagen på alle hverda-ge til den adresse, som afsender har angivet på en Pakkelabel med omdeling. Der foreta-ges dog ikke daglig omdeling, hvis der er tale om:

 særlige afsides eller utilgængelige steder, der er beliggende i landdistrikter,

 øsamfund, hvortil der ikke er normal for-bindelse med færge eller båd, eller når sær-lige forhold taler for det.

Post Danmark er berettiget til i særlige tilfæl-de, hvor forhold hos modtager besværliggør omdeling, eller hvor omdeling er forbundet med fysisk eller psykisk risiko, at undlade at omdele Postpakker, for eksempel på grund af løsgående bidske hunde på adressen, mang-lende snerydning/grusning, chikanøs eller i øvrigt krænkende/truende adfærd. Af ar-bejdssikkerhedsmæssige hensyn udleveres Postpakker til byggepladser kun, hvis der er placeret en skurvogn eller anden kontorfacili-tet ved indgangen til byggepladsen.

Modtagere i Danmark af Postpakker uden omdeling, der er omfattet af ordningen om aflevering af post til døren, kan, inden henlig-gefristens udløb på 14 kalenderdage, ringe til Post Danmark Kundeservice og få pakken omdelt til deres adresse uden beregning.

En Postpakke udleveres til modtager eller et voksent medlem af modtagers husstand. Er adressaten en virksomhed, offentlig myndig-hed, forening eller lignende, afleveres Post-pakken til det personale eller de personer på adressen, der fremstår som legitimerede til at tage imod forsendelser.

En Postpakke kan afleveres i modtagers brevkasse/brevindkast og betragtes som modtaget, når postpakken er scannet udleve-ret af Post Danmark.

Endvidere kan en Postpakke udleveres ved henstilling på modtageradressen, såfremt den er sendt med Modtagerflex. Modtagerflex er en ordning, hvor modtager har indgået aftale med Post Danmark om henstilling af modta-gers pakke uden kontakt med personer på adressen. Det er modtagerens ansvar at sikre at Post Danmark lovligt kan aflevere forsen-delsen på det aftalte sted.

Kan pakken ikke afleveres som ovenfor be-skrevet, afleverer Post Danmark, såfremt det er muligt, en postanmeldelse på adressen eller fremsender postanmeldelsen med almin-deligt brev. Har Post Danmark fra afsender modtaget emailadresse eller mobiltelefon-nummer kan den fysiske blanket erstattes med en SMS eller email. Modtager eller den, der har fået fuldmagt dertil, kan herefter afhente Postpakken på posthuset eller i Pakkeboksen mod forevisning af den fornød-ne legitimation indenfor den frist, der står på postanmeldelsen. Fristen for afhentning vil være 14 dage.

Adviseringen i form af en sms eller en email eller et brev forevises ved afhentningen. Videregivelse af en sms- eller e-mailadvisering sidestilles med at der er afgivet fuldmagt til vedkommende til at hente pak-ken. Når udlevering sker via Pakkeboksen sker udlevering via pinkoder eller stregkoder i adviseringen samt sundhedskort.

Post Danmark lægger en Postpakke uden omdeling til afhentning på posthuset eller i en Pakkeboks.

Hvis Post Danmark ikke kan aflevere Postpak-ken til modtager, og fristen på en eventuelt afleveret postanmeldelse er udløbet, returne-res Postpakken til afsender.

1.10 VEDVARENDE FLYTNING

Hvis modtager er flyttet returneres Postpak-ken til afsender med oplysningen "ubekendt efter adressen"

1.11 UANBRINGELIGE PAKKER

Pakker, som er uanbringelige, behandles af Post Danmark i henhold til Postlovens § 12 (lov nr. 1536 af 21. december 2010) med de dertil hørende bestemmelser.

1.12 POSTHEMMELIGHEDEN OG POSTÅB-NING

Post Danmark behandler enhver information om afsenders brug af postale ydelser fortro-ligt.

Pakker, der er indleveret til befordring, kan i de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at finde adressat eller afsender eller i de tilfælde, hvor det måtte være nødvendigt for at fastslå omfanget af en eventuel beskadigelse af forsendelsen, åbnes af Post Danmark Logistik i henhold til Postlovens § 22, nr. 5, og Indivi-duel tilladelse til Post Danmark A/S.

1.13 PRIS

Oversigt over de til enhver tid gældende listepriser findes på www.postdanmark.dk og på posthusene, der i øvrigt giver oplysninger om alle gældende priser.

1.14 ERSTATNING

Post Danmarks erstatningsansvar for Postpak-ker m/u omdeling er reguleret af Postlovens § 22, nr. 5 (lov nr. 1536 af 21. december 2010) samt den dertil hørende Individuel tilladelse til Post Danmark A/S.

1.14.1 ERSTATNING VED FORSINKELSE

I henhold til Postlovens § 22, nr. 5, og Indivi-duel tilladelse til Post Danmark A/S, er Post Danmark erstatningspligtig for forsinkelse af Postpakker m/u omdeling, hvis forsinkelsen skyldes forsæt eller uagtsomhed, der kan tilregnes Post Danmark.

En pakke anses for at være forsinket, hvis den bliver omdelt, forsøgt omdelt eller lagt til afhentning senere end hverdagen (til Born-holm dog to hverdage) efter den er blevet afhentet af eller indleveret til Post Danmark.

Postpakker, der sendes til steder, hvor der ikke foretages daglig omdeling, jf. pkt. 1.9, anses dog alene for at være forsinkede, hvis den faktiske befordringstid overskrider den tid, som under de foreliggende omstændighe-der med rimelighed kan forventes.

Post Danmark kan i særlige tilfælde stille krav om, at afsender indhenter en skriftlig erklæ-ring fra modtager om, at pakken var forsinket.

Der ydes alene erstatning for afsenders dokumenterede økonomiske tab, og erstat-ningen kan maksimalt udgøre et beløb sva-rende til forsendelsesprisen ekskl. tillæg for eventuelle serviceydelser. Modtager har ikke krav på erstatning for forsinkelse.

Post Danmark yder ikke erstatning for forsin-kelse, hvis afsender eller modtager har begået fejl eller forsømmelse af betydning for forsin-kelsen. Post Danmark yder endvidere ikke erstatning for forsinkelse i force majeure situationer, samt i situationer, hvor det ikke har været muligt eller har været forbundet med risiko at aflevere pakken til modtager.

1.14.2 ERSTATNING VED BORTKOMST OG BESKADIGELSE

I henhold til Postlovens § 22, nr. 5, og Indivi-duel tilladelse til Post Danmark A/S, er Post Danmark erstatningspligtig for bortkomst eller beskadigelse af Postpakker m/u omde-ling, hvis bortkomsten eller beskadigelsen skyldes forsæt eller uagtsomhed, der kan tilregnes Post Danmark.

Post Danmark yder dog kun erstatning for bortkomst, hvis forsendelsen er scannet hos Post Danmark. Hvis forsendelsen ikke er skannet hos Post Danmark, kan Post Danmark efter konkret skøn yde erstatning f.eks. på grundlag af en transportordre (EDI), såfremt de generelle betingelser i Post Danmarks EDI betingelser er opfyldt.

Udlevering af en Postpakke til en anden end den, Post Danmark er berettiget til at aflevere forsendelsen til sidestilles med bortkomst, såfremt pakken ikke efterfølgende er kommet rette modtager i hænde.

Post Danmark yder ikke erstatning, hvis afsender ikke har overholdt kravene i nærvæ-rende forretningsbetingelser til emballering eller til hvilket indhold, der må være i pakken. Post Danmarks erstatningspligt bortfalder desuden, hvis afsender eller modtager har begået fejl eller forsømmelse af betydning for bortkomsten eller beskadigelsen.

Der ydes alene erstatning for den bortkomne tings værdi på skadestidspunktet eller den værdiforringelse, der er sket ved beskadigelsen af pakken. Post Danmark kan kræve dokumentation for afsenders erstatningskrav. Der ydes ikke erstatning for hverken afsen-ders eller modtagers tab af avance, for afsavn, driftstab, kurstab eller for andre indirekte følger af skaden

Erstatning for bortkomst, herunder helt eller delvist tab af indhold, eller beskadigelse kan maksimalt udgøre kr. 4.800.

Hvis hele Postpakken er bortkommet, ydes foruden erstatning godtgørelse for pakkens forsendelsespris inkl. tillæg for eventuelle serviceydelser. Det samme gælder, når en Postpakke er blevet beskadiget eller dens indhold helt eller delvis er gået tabt, og dette har givet anledning til, at den må tilbagesen-des.

Udbetaling af erstatning for bortkomst, herunder helt eller delvist tab af indhold, kan betinges af, at modtager underskriver en erklæring på tro og love om, at modtager ikke har modtaget pakken eller det pågældende indhold.

Erstatning kan med frigørende virkning udbetales til afsender. Hvis pakken er udleve-ret til modtager, udbetales erstatningen dog til modtager.

Postpakker, som efter modtagers bestemmel-se er udleveret ved henstilling på modtagers adresse i henhold til en aftalt ordning herom, kaldet Modtagerflex, (jf. punkt 1.9) betragtes som modtaget, når postpakken er scannet udleveret af Post Danmark. Efter sådan udle-vering er Post Danmark endvidere uden ansvar for evt. bortkomst eller beskadigelse af pakken.

1.15 AFSENDERS ERSTATNINGSANSVAR

Afsender er forpligtet til at holde Post Dan-mark skadesløs for ethvert tab, som Post Danmark lider, som følge af, at en Postpakkes indhold eller emballering ikke overholder kravene til indhold og emballage i nærværen-de forretningsbetingelser, herunder kravene i pkt. 1.4 og 1.6 Herudover er afsender erstat-ningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler.

1.16 REKLAMATION

Reklamation til Post Danmark i anledning af synlig

beskadigelse af en pakke, eller ved helt eller delvist tab af indhold af pakken, skal ske straks ved modtagelsen af pakken. Ved ikke synlig beskadigelse skal reklamation ske til Post Danmark inden 7 dage fra modtagelsen, søn- og helligdage ikke medregnet.

Krav i anledning af forsinkelse af en forsen-delse skal fremsættes skriftligt af afsender eller, for så vidt angår almindelige Postpakker, modtager senest 21 dage efter, at forsendel-sen er blevet afleveret til eller anmeldt over for modtager.

Øvrige krav skal fremsættes uden ugrundet ophold og senest 6 måneder efter pakkens indlevering til befordring.

Afsender henholdsvis modtager fortaber sit krav mod Post Danmark, såfremt der ikke er foretaget reklamation inden for de angivne frister.

Reklamationer skal sendes til Post Danmark. Nærmere information om reklamationer findes på postdanmark.dk.

Post Danmark registrerer oplysninger om afsenders og modtagers navn og adresse, samt oplysninger om pakkens størrelse, vægt og scanning i track og trace til brug for behandling af eventuelle efterlysninger og reklamationer vedrørende pakken.

1.17 FORÆLDELSE

Krav mod Post Danmark forældes 1 år efter forsendelsens indlevering til befordring, medmindre andet følger af ufravigelig lovgiv-ning..

Forældelsen afbrydes ved anlæggelse af retssag.

1.18 KLAGER

Såfremt afsender eller modtager ønsker at klage over Post Danmarks befordring af en pakke, skal klagen indgives til Post Danmark, Kundelinjen.

Klagen skal indgives inden 6 måneder efter forsendelsens indlevering til befordring. For så vidt angår erstatningskrav henvises til de særlige reklamationsfrister i pkt. 1.16.

Post Danmark behandler klagen inden 3 måneder fra klagens modtagelse, medmindre der foreligger særlige forhold.

Kundelinjens afgørelse kan indbringes for PostNord Danmark, Ankefunktionen, Carsten Niebuhrs Gade 4, 2, 1577 København V. Ankefunktionen yder i øvrigt klagevejledning.

2 ONLINE PAKKEPORTO (POST-PAKKER KØBT PÅ WWW.POSTDANMARK.DK)

Postpakker, der købes som ONLINE PAKKE-PORTO er omfattet af de for Postpakker gældende forretningsbetingelser, jf. pkt. 1 – 1.18, dog med følgende fravigelser:

2.1 VÆGT

En Postpakke med eller uden omdeling må maksimalt veje 31,5 kg inklusive emballage.

2.2 ANVENDELSE AF PAKKELABELS

Online Pakkeporto er en Pakkelabel, som afsender via postdanmark.dk kan udfylde, betale og udskrive.

Pakkelabelen kan i udfyldt stand anvendes til at sende en Postpakke med omdeling eller en Postpakke uden omdeling. En Online Pakke-porto pakkelabel skal være udfyldt i de obli-gatoriske felter for at være gyldig.

Efter betaling fremsendes Pakkelabelen til kundens e-mailadresse i en pdf-fil. Pakkela-belen udskrives af kunden og påsættes for-sendelsen.

Det er kundens ansvar, at Pakkelabelen forbliver på pakken under hele transporten. Det er endvidere kundens ansvar, at Pakkela-belen udskrives i en sådan kvalitet, at streg-koderne kan aflæses maskinelt, og at adres-seoplysningerne fremgår klart og tydeligt.

2.3 AFHENTNING

I forbindelse med indtastning af afsenderop-lysningerne og køb af en pakkelabel kan afsenderen tilkøbe en afhentning af pakken på afsenderadressen etageejendomme undta-gen.

Afhentning vil ske på en af afsenderen angi-ven placering tæt ved afsenderens brevkasse indenfor 2 hverdage udover købsdagen. Ved afhentning afleveres en kvittering i brevkas-sen.

Er pakken ikke på den angivne placering bortfalder retten til afhentningen og uden refusion af det betalte tillæg.

Post Danmark overtager ansvaret for pakken samtidig med tidspunktet for aflevering af kvitteringen i brevkassen.

2.4 BETALING

Prisen for forsendelsen afhænger af pakkens vægt og leveringsform.

Oversigt over de til enhver tid gældende priser fremgår af processen i forbindelse med køb af en pakkelabel via Online Pakkeporto. Post-pakker op til 20 kg er momsfri, mens der faktureres moms af pakker mellem 20 kg og 31,5 kg. Der faktureres ligeledes moms ved valg af Brevadvisering.

Efter at afsenderen har indtastet afsender- og modtageroplysninger skal prisen for Postpak-ken betales med Dankort eller andet beta-lingskort.

Ved køb samtykkes til øjeblikkelig levering, og dermed bortfalder fortrydelsesretten under Forbrugeraftaleloven.

Efter betaling modtager kunden en kvittering på købet.

Post Danmark kan undlade at befordre en pakke købt via Online Pakkeporto og returne-re den til afsenderen uden refusion af betalt porto, hvis der ikke er betalt korrekt pris for pakkens fremsendelse eller hvis en pakkelabel anvendes mere end en gang.

Post Danmark kan alternativt vælge at frem-sende faktura på den manglende porto til afsenderen for pakker. I så fald opkræves tillige et administrationsgebyr. Gebyrets størrelse fremgår af pristabellerne, som findes på www.postdanmark.dk.

2.5 GYLDIGHED

En Pakkelabel købt via Online Pakkeporto skal være påsat en forsendelse og afleveret til Post Danmark senest 6 kalenderdage efter udste-delsesdatoen. Pakkelabelen kan kun anvendes én gang.  

2.6 MISBRUG OG INDLØSNING

Det er kundens ansvar at sikre Pakkelabelen mod uvedkommendes brug og kunden accep-terer, at Pakkelabelen anses som lovligt anvendt på første forsendelse, som registreres med Pakkelabelen.

Kunden kan indløse en ubrugt Pakkelabel til den modsvarende kontantværdi i op til 12 måneder efter gyldighedsperiodens udløb.

Indløsning sker ved kontakt til Post Danmark, Kundelinjen, Carsten Niebuhrsgade 4, 1577 København V, telefon 70 70 70 30, eller e-mail pakkeporto@post.dk. Pakkenummeret på Pakkelabelen skal oplyses af kunden i forbin-delse med indløsning.

2.7 ADVISERING

2.7.1 DEFINITION

Advisering er besked til modtager om, at der er en pakke på vej, og/eller at pakken nu er kommet frem til et nærmere defineret udleve-ringssted.

Advisering kan ske i form af SMS-advisering, Email-advisering eller Brev-advisering.

SMS-adviseringer sendes til modtagere i tidsrummet 06.30-21.30 og Email-adviseringer sendes døgnet rundt. De fysiske Brev-adviseringer udskrives, når pakken ankommer til posthuset eller Pakkeboksen. De vil derfor være 2 døgn undervejs.

Adviseringer genereres på baggrund af scan foretaget af Post Danmark.

Ved Brev-advisering opkræves afsender et tillæg, der fremgår af Post Danmarks til enhver tid gældende prisliste.

2.7.2 ADVISERING – PAKKE UDEN OMDE-LING

Når en Pakke uden omdeling sendes, er advisering af modtager et krav, idet modtager skal have besked om, at pakken er ankommet til udleveringsstedet

2.7.3 TRUSTPILOT

Når afsender har valgt Email-advisering, accepterer afsender at Post Danmark desuden må benytte modtagers navn og emailadresse til at sende en separat email til modtager med en opfordring om at anmelde Post Danmarks leveringsydelse. Denne email udsendes af Trustpilot på Post Danmarks vegne.

2.8 PERSONOPLYSNINGER

Post Danmark A/S behandler de modtagne oplysninger i det omfang dette er nødvendigt for at opfylde aftalen med kunden. Kunden kan få indsigt i de personoplysninger, som Post Danmark behandler om vedkommende, gøre indsigelse mod behandlingen eller berigtige oplysningerne, ved at rette henvendelse til Post Danmark. "

Det skal dertil bemærkes omkring forsendelse af varer, at vore principaler, distribrutører og producenter's almindelige garantier , herunder også evt. af Kortpriser.dk særligt stillede garantier bortfalderder såfremt returvarer, reklamationsvarer og/eller varer under reparation ikke forsendes i original emballage.   

 

0 vare(r) i kurven 
Total 0,00 DKK




Gebyrfri betaling
med Dankort/Visa Dankort
Billig fragt
fast pris på 95,- i DK
Gratis ekspedition
på alle ordrer
Andre Fordele
-------------
Spar mellem 15-40%
+1000 produkter på lager
Vi sender hver dag
Offsettrykte kort, kundedesign
EXPRESS levering på 10 dage
EAN-fakturering til det offentlige
Faktura til CVR.nr (kreditansøg)
-------------